Aktualności

Nowy Zarząd WKSL. info na WWW

W dniu 2.11.2021 r w 1 Bazie na Okęciu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków WKSL dla wybrania nowego Zarządu Klubu. Dotychczasowy Zarząd zakończył swoją 3 letnią kadencję. Podczas zebrania wysłuchano sprawozdania prezesa kol Karsta z działalności Zarządu w  upływającej kadencji, sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

Upływająca kadencja miała dwa różne okresy. Do czasu pandemii działalność była intensywna zarówno w zakresie spotkań klubowych jak też różnych uroczystości  rocznicowych na które zapraszano delegację Klubu. Najważniejszym wydarzeniem był jubileusz 80-lecia Klubu w listopadzie 2019 r. Natomiast od 2020 r. z powodu ograniczeń sanitarnych zawieszone były zebrania ogólne, nie odbywały się też tradycyjne spotkania świąteczne a uroczystości zewnętrzne były znacznie ograniczone. Po złagodzeniu obostrzeń wrócono do zebrań ogólnych od połowy 2021 r. Zarząd odbywał też zebrania dla realizacji  zobowiązań urzędowych i  organizacji udziału klubu w uroczystościach rocznicowych. 

W zakresie gospodarki finansowej zanotowano zysk podczas kadencji wynikający z wpłat sponsorów na 80-lecie i braku wydatków na spotkania świąteczne. Uzyskano też pokrycie pewnych kosztów Klubu przez Fundację "Kochaj Życie", gdzie członkowie Klubu przekazywali odpisy 1% podatku. Należą się słowa podziękowania kol Małgorzacie Nowotnik - prezes tej Fundacji za pomoc w uruchomieniu tej formy wsparcia Klubu.

Komisja Rewizyjna po kontroli dokumentacji Klubu, stanu i realizacji planu pozytywnie oceniła pracę Zarządu i rekomendowała udzielenie mu absolutorium. 

Do nowego zarządu zgłoszono dotychczasowy jego skład. Innych kandydatur nie było. Do komisji Rewizyjnej na miejsce chorej kol Lidii Pazio zgłoszono kol Witolda Kamockiego. Zebrani zaakceptowali te kandydatury.

Nowy zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes Lesław Karst

Wiceprezesi Andrzej Szymczak i Włodzimierz Danielski

Skarbnik Alicja Lubowiecka

Sekretarz Janusz Karolew

Członkowie zarządu Dagmara Dulęba, Jerzy Madler, Roman Sajnaga, Roman Woźniak.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Zygmunt Mazan

Wiceprzewodnicząca Lidia Kosk

Sekretarz Witold Kamocki

Członek Małgorzata Nowotnik. .

  
--

Lesław Karst
601284304